U bevindt zich hier: Home > Over OVW > privacy verklaring

privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 

Ondernemersvereniging Waterland, hierna te noemen “OVW”, statutair gevestigd te Gemeente Waterland ingeschreven in het handelsregister onder nummer 254 271 894  en bereikbaar via bestuur@ovwwaterland.nl, verklaart:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met OVW.

In het kader van de door OVW uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert OVW persoonsgegevens van haar leden. OVW verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen OVW geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar leden.

De persoonsgegevens van haar leden worden vermeld op de website www.ovwaterland.nl en worden verwerkt in de ledenadministratie van OVW.

OVW respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. OWV spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

OWV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

OWV verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap met OVW, zodat OVW haar activiteiten - in het belang van haar leden - optimaal kan uitvoeren en de ledenadministratie kan voeren.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de (uitvoerend) secretaris ingevoerd aan de hand van het (digitale) inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van OWV.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Vestigings- /Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer

 

OVW zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal OVW de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

OVW voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van OVW. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van OVW leden
 • Contributie-inning en facturering
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en distributie van de OVW nieuwsbrief naar leden
 • Vermelding van de leden op haar website
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor het bestuur en/of werkgroepen van OVW
 • OVW specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends en ledensamenstelling.

 

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken, in het kader waarvan verwerkingsafspraken zijn of zullen worden gemaakt met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt bij het bestuur middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op schriftelijk verzoek van u, als een OVW lid, zal OVW door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Leden die het lidmaatschap van OVW opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN

OVW zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten OVW zonder toestemming van het OVW lid. OVW zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

DOORGIFTE NAAR Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA)

OVW is lid van Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA), een in Purmerend gevestigde vereniging. OVW zal ten behoeve van de uitvoering van haar activiteiten en ter optimale behartiging van de belangen van haar leden, de persoonsgegevens met VOWA delen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

OVW treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

 

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van de Ondernemersvereniging Waterland door een mail te sturen naar bestuur@ovwaterland.nl. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Bij Landwater Events

[klik hier voor het foto verslag]